ma ma
magë maɣe
magëne maɣenə
magëse maɣesə
magē maɣɪ
magēk maɣɪk
makesēg makəsɪɣ
mane manə
man̄er̄ōg maŋəᶢʟoɣ
maqu makʷu
mar̄awe maᶢʟawə
mar̄ër̄ë maᶢʟeᶢʟe
mar̄enage maᶢʟənaɣə
mar̄i maᶢʟi
mar̄u maᶢʟʉ
mar̄ugë maᶢʟʉɣe
mas mas
mase masə
mat mat
mate matə
matepō matəpo
mati mati
mave maβə
mayë maje
mayē majɪ
mayetit majətit
mëk mek
mënëg meneɣ
mëne menə
mënmënëg menmeneɣ
mër̄yë meᶢʟje
mët met
mëtëkn̄aye metekŋajə
mēm mɪm
mēr̄ mɪᶢʟ
mēt mɪt
me
megaye məɣajə
megoye məɣɔjə
meketog məkətɔɣ
mekmok məkmɔk
memyö məmjɵ
menawe mənawə
menëg məneɣ
menemëne mənəmenə
menige məniɣə
menmenëg mənməneɣ
men̄a məŋa
men̄an məŋan
men̄a'n məŋa'n
men̄men̄on məŋməŋɔn
men̄on-ie məŋɔn-iə
men̄ote məŋɔtə
mer̄a məᶢʟa
mer̄a- məᶢʟa-
mer̄ame məᶢʟamə
mer̄ame-ta məᶢʟamə-ta
mer̄avtit məᶢʟaβtit
mer̄awe məᶢʟawə
mer̄ëmpē məᶢʟempɪ
mer̄ën məᶢʟen
mer̄ivr̄iv məᶢʟiβᶢʟiβ
mer̄mēr̄ məᶢʟmɪᶢʟ
mer̄mer̄ məᶢʟməᶢʟ
mer̄on̄ məᶢʟɔŋ
mer̄ow məᶢʟɔw
mesaye məsajə
mesë məse
meso məsɔ
mesor̄ məsɔᶢʟ noun
Cf. sor̄ ‘to spear’
spear, used for fishing
mesō məso
messō məsso
meta məta
metane mətanə
metate mətatə
metave mətaβə
metë məte
metëēn̄we məteɪŋʷə
metëkn̄aye mətekŋajə
metëvive məteβiβə
metëvönyö məteβɵnjɵ
metēr̄ye mətɪᶢʟjə
metegtog mətəɣtɔɣ
metevetave mətəβətaβə
meteyetaye mətəjətajə
metmetog mətmətɔɣ
metog mətɔɣ
mettate məttatə
metu mətʉ
metut mətʉt
meyakeyake məjakəjakə
meyëpe məjepə
meyēpe məjɪpə
meyēt məjɪt
meyekeyake məjəkəjakə
meyigeyige məjiɣəjiɣə
mi mi
miaw miaw
mie miə
migmigi miɣmiɣi
mik mik
mi-ke mikə
mimi mimi
mit mit
mi-te mi-tə
miti miti
mitir̄ mitiᶢʟ
miyigeyige mijiɣəjiɣə
mmēmmēr̄-og mːɪmːɪᶢʟ-ɔɣ
mmēr̄-og mːɪᶢʟ-ɔɣ
mmo mmɔ
mok mɔk
moketog mɔkətɔɣ
mokmok mɔkmɔk
momer̄ög mɔməᶢʟɵɣ
mon mɔn
moner̄ög mɔnəᶢʟɵɣ
mon̄ mɔŋ
mon̄mon̄ mɔŋmɔŋ
mon̄mon̄on mɔŋmɔŋɔn
moq mɔkʷ
motmotr̄ig mɔtmɔtᶢʟiɣ
motr̄ig mɔtᶢʟiɣ
mowe mɔwə
moyn̄i mɔjŋi
möke mɵkə
mötöt mɵtɵt
mötöy mɵtɵj
möwe mɵwə
mōmō momo
mōsō moso
mōwē mowɪ
mōwe mowə
mr̄ë mᶢʟe
mutu mʉtʉ
mya mja
myë mje adjective
POc*meRaq
red
ne pēta myëred yam
ne gevige myëred Malay apple
ne teqay myë[lit. ‘red loche’] Yellow-edged Lyretail
myemyö mjəmjɵ
myo-k mjɔ-k
myö mjɵ