rahe rahə
rak rak
rake rakə
rakese rakəsə
rakevagen̄wet rakəβaɣəŋʷət
rav raβ
rëne rɛnə
rēn̄ reŋ
rēt ret postverb
after an adjectivevery: Intensifier
Na gëwie rēt!That's great! [very good]
Tarepiëne na memi, na memi rēt.tale of the coconut crabIts body was red, completely red.
Na ditwëh rēt!It's absolutely delicious!
hia rēt postverb
collvery badlya hell of a lot, extremely: a slangish intensifier
main entryhiarēt
pah rēt adjective
absolutely allintensifier for pah ‘all’
Nihe pah rēt ge metmetur.They all (without exception) went to sleep.
Deda pah rēt.It's not (the case for) all of them.
re-
rega rəɣa
rekrak rəkrak
rekrëk rəkrɛk
remä rəmä
remë rəmɛ
Rememi rəməmi
ren̄ō- rəŋo
rera rəra
rerevol rərəβɔl
reri rəri
rerir rərir
rerōn̄ rəroŋ
rerōw rərow
resiga rəsiɣa
ret rət
revetë rəβətɛ
revrav rəβraβ verb, intransitive
<°raveravepull; fish with line
angle, fish with a fishing-line and a hook
n' ëh revrav ē[lit. string to fish with] fishing line
Noke të ke vēn ke revrav pah, k' ake holōq welë me.I'd like to go fishing first, and then I'll be back.
synonymgego
revraviëv rəβraβiɛβ
revrëv rəβrɛβ
revrev rəβrəβ
revrevetë rəβrəβətɛ
revriëv rəβriɛβ
revtë rəβtɛ
rewe rəwə noun
Motarowou
Fish
bonito fishThunnus.
ri ri
riëg riɛɣ
riëv riɛβ
riu riʉ
riw riw
rog rɔɣ
rog2 rɔɣ proper noun
Astronomy
the Lobstername of a constellation: Musca
roh rɔh
rohe rɔhə
roqrë rɔkʷrɛ
rōn̄ roŋ
rōn̄ën roŋɛn
rōn̄ō roŋo
rōn̄rōn̄ roŋroŋ
rōn̄rōn̄të roŋroŋtɛ
rōn̄të roŋtɛ
rōor roɔr
rōr ror
rōw row
rōwetë rowətɛ
rōwtegite rowtəɣitə
rue rʉə
rurie rʉriə
ruwriw rʉwriw