sa sa possessive classifier
the one…: human classifier, masculine singular
sa kikethis one
sa n̄wila chief
sa tēmetoan old man
sa mōothe sick person
sa vervërvehëthe teacher
sa n̄wië kikethis devil
sa reri nōkthat child
sa pe ve gel ve salem n' igethe one who sells fish
sag saɣ
heqere te sag
Santo Santɔ
sarerē sarəre
sëh sɛh
sëh sɛh
sēne senə
sēp sep
sega səɣa
seh səh
sesil səsil
si si
si2 si noun, relational
<*taé-iPOc*taqe
1sgsi-k
man, animalfaeces, shit
ne si tōchicken shit
synonymta
si- si
siga siɣa
sige siɣə
silë silɛ
sinē sine
sipahare sipaharə
siqn̄wē sikʷŋʷe siqn̄wë
sir sir
sise sisə
siv siβ
si-vë siβɛ
si vit si βit si vesi noun
Astronomy
shit of starshooting star
sōg soɣ
sōw sow