sa sa possessive classifier
the one…: human classifier, masculine singular
sa kikethis one
sa n̄wila chief
sa tēmetoan old man
sa mōothe sick person
sa vervërvehëthe teacher
sa n̄wië kikethis devil
sa reri nōkthat child
sa pe ve gel ve salem n' igethe one who sells fish
sag saɣ
heqere te sag
Santo Santɔ
sarerē sarəre
sëh sɛh
sëh sɛh
sēne senə
sēp sep
sega səɣa
seh səh
sesil səsil
si si
si2 si noun, relational
<*taé-iPOc*taqe
1sgsi-k
man, animalfaeces, shit
ne si tōchicken shit
synonymta
si- si
siga siɣa
sigesige siɣəsiɣə noun
Cf. Mwotlapni-hgielbow; scissor beam
Architecture
housestrut, scissor beam: diagonal reinforcement supporting the roof structure, joining the tie-beams (siqe) to the ridgepole (qetu ēn̄we)
see lexical list atēn̄we ①
silë silɛ
sinē sine
sipahare sipaharə
siqe sikʷə noun
Architecture
tie-beam: horizontal beam overhanging the door (metevetave), placed on top of angular pillars (tetpit̄) of the house, on each side
see lexical list atēn̄we ①
siqn̄wē sikʷŋʷe siqn̄wë
sir sir
sise sisə
siv siβ
si-vë siβɛ
si vit si βit si vesi noun
Astronomy
shit of starshooting star
sōg soɣ noun
<°tuɣoPOc*tikon
walking stick; crutches
Ne ren̄ōk na melit si, noke na sesi ri sōg.I broke my leg, I am walking with crutches.
sōw sow